Lam Tin Methodist Primary School logo
Lam Tin Methodist Primary School motto
E.g., 26/06/2022
E.g., 26/06/2022
感恩心聲卡親子設計比賽2020-2021頒獎禮
感恩心聲卡親子設計比賽

 感恩心聲卡親子設計比賽2020-2021獲獎名單

獎項

學生班別及姓名

家長姓名

冠軍

4E 葉子信

葉榮基

亞軍

2A 郭澤希

陳妙菁

季軍

2A 卓愷盈

陳曉弟

優異

2E 林希朗

蔡敏華

優異

6A 林梓淇

林翠瑜

優異

2B 黃靖堯

曾文璣

優異

1E 陳峻彥

邱嘉慧

優異

6A 宋彩綾

萬淑宜

優異

4C 趙善朗

王美英

優異

1C 謝學賢

夏敏欣

優異

2C 蕭穎婷

蕭健明

優異

1A 趙信溢

趙洪基

優異

1D 麥子朗

許幸愉

冠軍 4E 葉子信同學及家長葉榮基先生 

冠軍 4E 葉子信同學及家長葉榮基先生  

冠軍得獎作品︰ 葉子信得獎作品

亞軍 2A 郭澤希同學及家長陳妙菁女士 

亞軍 2A 郭澤希同學及家長陳妙菁女士 

亞軍得獎作品︰郭澤希得獎作品

 

季軍 2A 卓愷盈同學及家長曉弟女士 

季軍得獎作品︰

  優異獎作品

 2E 林希朗                  6A 林梓淇            2B 黃靖堯

 1E 陳峻彥                6A 宋彩綾             4C 趙善朗

 1C 謝學賢            2C 蕭穎婷            1A 趙信溢    

 1D 麥子朗

                        

九東游泳比賽

項目

獎項

班別及學生姓名

女丙50米蛙泳(破紀錄)

冠軍

4A關雨青

女丙50米自由泳

冠軍

3E關桂淳

女丙50米自由泳

亞軍

4A關雨青

女丙50米背泳

冠軍

3E關桂淳

女丙4x50米自由泳

季軍

4A關雨青

3A陳靖彤

3E鍾曉彤

3E關桂淳

女甲100米自由泳

殿軍

6D陳巧樂

女甲50米自由泳

殿軍

6E鍾曉盈

女甲50米背泳

亞軍

6E鍾曉盈

男甲50米蝶泳

季軍

6C張智軒

女丙團體

冠軍

 

女乙團體

優異

 

  4A關雨青︰女丙50米蛙泳冠軍(破紀錄)、女丙50米自由泳